Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 • Oud-Vossemeer -  dorpsbos Gankelweg: het plaatsen van nieuw hekwerk t.b.v. hondenlosloopvoorziening (ontvangen op 16 november 2021).
 • Oud-Vossemeer - Coentjesweg 35: het plaatsen van een overkapping (ontvangen op 15 november 2021).
 • Scherpenisse - Geertruidaweg 3: het bouwen van een schuur/berging (ontvangen op 17 november 2021).
 • Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 2: het uitbreiden van een kantoor/receptie (ontvangen op 11 november 2021).
 • Sint-Maartensdijk - Kastelijnsweg 10: het plaatsen van een tijdelijk chalet (woning) (ontvangen op 15 november 2021).
 • Stavenisse - Buurtweg 77: het plaatsen van 2 dakkapellen (ontvangen op 16 november 2021).
 • Tholen - Boomdijk 4: het plaatsen van een dakkapel en vernieuwen gevelsteen woning (ontvangen op 18 november 2021).
 • Tholen - Watervliethof 17: het plaatsen van een schutting en overkapping (ontvangen op 17 november 2021).

 

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op de maandagen in de even weken. Aanvang: 9:30 uur. De vergaderingen zijn afwisselend fysiek of digitaal. Op de agenda staat de behandeling van aanvragen omgevingsvergunning (openbaar) en vooroverlegplannen (niet openbaar). De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering op te vragen bij het cluster Vergunningen en Handhaving van Team Ruimte, (telefoon 14 0166).

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 • Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 3: het bouwen van een schuur met schutting (verzonden op 18 november 2021).
 • Sint-Maartensdijk - Pierhoekseweg 1: het plaatsen van zonnepanelen (verzonden op 16 november 2021).
 • Stavenisse - Koning Haakonstraat 12: het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden op 15 november 2021).
 • Tholen - Slabbecoornweg 41a: het uitbreiden van een bedrijfshal (verzonden op 18 november 2021).
 • Tholen - Gemaalweg 4: het plaatsen van een dakkapel (verzonden op 15 november 2021).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen en Handhaving van Team Ruimte, telefoonnummer 140166.  

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid". Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Bekendmaking

Wet milieubeheer kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor:

 •        het oprichten van een vishandel, gelegen aan de Marconiweg 2 te Tholen.

 

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.

Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210517 / 00282968.

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan Gorishoeksedijk 3, Scherpenisse en Veerhoekseweg 2, Sint-Maartensdijk

 

Plangebied

Het plangebied betreft de percelen aan de Gorishoeksedijk 3 te Scherpenisse en de Veerhoekseweg 2 te Sint-Maartensdijk.

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel het verplaatsen van het bouwrecht aan de Gorishoeksedijk 3 in Scherpenisse naar de Veerhoekseweg 2 in Sint-Maartensdijk en het omzetten van een agrarische bedrijfsbestemming naar wonen.

 

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 november 2021 tot en met 6 januari 2022, dus gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

 

Vanwege de huidige situatie is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken door te bellen met 140166. In plaats van een afspraak maken kunt u ook de digitale versie van het plan opvragen door een mail te sturen naar info@tholen.nl onder vermelding van de naam van het plan. U kunt de stukken online inzien via www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.BPGorishdijk3SCH‐VO01.

 

Inspraak

Iedereen die in de gemeente een belang heeft kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het vastgesteld bestemmingsplan Kastelijnsweg – Sint-Maartensdijk

 

Plangebied

Het plangebied betreft de percelen aan de Kastelijnsweg 8, 10, 15 en 19 te Sint-Maartensdijk.

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel de herontwikkeling van de locatie aan de Kastelijnsweg 10 mogelijk te maken en tegelijkertijd de bestemming van een aantal voormalige agrarische bedrijven om te zetten naar de bestemming wonen, zodat de bestemming van deze percelen aan zal sluiten bij het daadwerkelijk gebruik.

 

Inzage

Het vastgesteld bestemmingsplan ligt met ingang 26 november 2021 tot en met 6 januari 2022, dus gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

 

Vanwege de huidige situatie is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken door te bellen met 140166. In plaats van een afspraak maken kunt u ook de digitale versie van het plan opvragen door een mail te sturen naar info@tholen.nl onder vermelding van de naam van het plan. U kunt de stukken online inzien via www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.bpkastelijnswegSMD‐VG01.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld. Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen als u:

- direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende bent), of

- geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op het ontwerpbestemmingsplan.

 

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging.

 

Inwerkingtreding besluit

Het collegebesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.