Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

·         Oud-Vossemeer - Klaverveld 47: het aanbrengen van een verdiepingsvloer in een loods (ontvangen op 5 oktober 2020).

·         Poortvliet - Randweg 2a: het bouwen van een loods (ontvangen op 7 oktober 2020).

·         Scherpenisse - Goudenregenlaan: het bouwen van een woning (ontvangen op 5 oktober 2020).

·         Tholen - Oesterdam 81: het bouwen van een vrijstaande berging (ontvangen op 8 oktober 2020).

·         Tholen - Oesterdam 109 en 111: het bouwen van 2 vrijstaande bergingen (ontvangen op 8 oktober 2020).

 

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken om 9:30 uur. In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vergaderen de commissieleden via een digitale verbinding. In de vergadering worden aanvragen omgevingsvergunning en vooroverlegplannen behandeld. Indien het noodzakelijk is zal de commissie telefonisch contact opnemen met aanvragers voor een toelichting op een bouwplan. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering op te vragen bij het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling , Vergunningen en Handhaving (telefoon 14 0166). 

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

·       Sint Philipsland - Langeweg 23f: het maken van een dakterras (verzonden op 6 oktober 2020).

·       Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 46: het bouwen van een bedrijfsloods (verzonden op 7 oktober 2020).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor de inrichting gelegen aan de Bosweg 7 te Sint-Annaland.

 

Inzage

Bovengenoemde melding ligt met ingang van 16 oktober 2020 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

 

Informatie

Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer P. Valk van  RUD Zeeland, telefoonnummer 06 51202869 of 0115-745100.

 

BEKENDMAKING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan rotonde Oesterdam ongewijzigd heeft vastgesteld: Bestemmingsplan: Kotterstraat 61, Tholen.

 

Plangebied

Het plangebied betreft de voormalige supermarktlocatie op het perceel aan de Kotterstraat 61 te Tholen.

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel de herontwikkeling van de locatie aan de Kotterstraat 61 te Tholen mogelijk te maken. De herontwikkeling bestaat uit woningbouw.

 

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Inzage

Het besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020, dus gedurende 6 weken ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. Vanwege de huidige situatie is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken door te bellen met 140166. In plaats van een afspraak maken kunt u ook de digitale versie van het plan opvragen door een mail te sturen naar info@tholen.nl onder vermelding van de naam van het plan.

 

U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.bpKotterstrTLN-VG01

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp(besluit).

 

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging.

 

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het raadsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.

 

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan: Bestemmingsplan: Pilootweg – Stavenisse.

 

Plangebied

Het plangebied van de nieuwe bedrijfskavel ligt ten westen van de kom Stavenisse aan de Pilootweg. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Stavenisse, sectie G, nummer 728 (gedeeltelijk). Het plangebied van het huidige bedrijf ligt aan de Molendijk West 11 in Stavenisse en is kadastraal bekend als gemeente Stavenisse, sectie F, nummers 736, 742, 734 en 917.

 

Aanleiding

Initiatiefnemer is voornemens de agrarische bedrijfsactiviteiten aan de Molendijk West 11, wat gelegen is binnen de bebouwde kom van Stavenisse, te verplaatsen naar de Pilootweg net buiten de bebouwde kom van Stavenisse.

 

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020, dus gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

 

Vanwege de huidige situatie is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken door te bellen met 140166. In plaats van een afspraak maken kunt u ook de digitale versie van het plan opvragen door een mail te sturen naar info@tholen.nl onder vermelding van de naam van het plan. U kunt de stukken online inzien via www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.BPPilootwegSTA-VO01

 

Inspraak

Iedereen die in de gemeente een belang heeft kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan: Bestemmingsplan: woonvormen - parapluherziening.

 

Plangebied

Gehele gemeente.

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel huisvesting op ongewenste locaties te voorkomen.

 

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 16 oktober 2020 tot en met 12 november 2020, dus gedurende zes weken ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen. Vanwege de huidige situatie is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken door te bellen met 14 0166. In plaats van een afspraak maken kunt u ook de digitale versie van het plan opvragen door een mail te sturen naar info@tholen.nl onder vermelding van de naam van het plan.

 

U kunt de stukken online inzien via www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.BPWoonvormen-VO01.

 

Inspraak

Iedereen die in de gemeente een belang heeft bij dit plan kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.