Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag/aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 • Sint-Maartensdijk - diverse locaties aan de Westpoort te Sint-Maartensdijk: het kappen van 9 bomen (ontvangen op 7 oktober 2021).
 • Sint-Maartensdijk - Bloemenlaan 3: het plaatsen van een tijdelijke huisvesting ten behoeve van de school (brandveilig gebruik) (ontvangen op 6 oktober 2021).
 • Stavenisse - Koning Haakonstraat 12: het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen op 5 oktober 2021).
 • Tholen - Gemaalweg 4: het plaatsen van een dakkapel (ontvangen op 2 oktober 2021).
 • Tholen - Slabbecoornweg 41a: het uitbreiden van een bedrijfshal (ontvangen op 4 oktober 2021).

 

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op maandag 18 oktober 2021 om 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen en Handhaving van Team Ruimte (telefoon 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 • Poortvliet - Weihoekweg 6: het herbouwen van een loods (verzonden op 7 oktober 2021).
 • Scherpenisse - Wulpdal 1 t/m 8, 15 t/m 22, 26 t/m 29 en 34 t/m 37: het bouwen van 24 recreatiewoningen (verzonden op 4 oktober 2021).
 • Tholen - Oesterdam 323, 327, 329 en 333: het bouwen van 4 vrijstaande bergingen (verzonden op 5 oktober 2021).
 • Tholen - Oesterdam 307, 313, 317 en 319: het bouwen van 4 vrijstaande bergingen (verzonden op 5 oktober 2021).
 • Tholen - Oesterdam 241, 291, 295 en 305: het bouwen van 4 vrijstaande bergingen (verzonden op 5 oktober 2021).
 • Tholen - Oesterdam 51: het bouwen van een vrijstaande berging (verzonden op 5 oktober 2021).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen en Handhaving van Team Ruimte, telefoonnummer 140166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid". Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Wet milieubeheer kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor de inrichting gelegen aan:

·         Spastraat 15 te Sint-Annaland;

·         Paasdijkweg 23 te Poortvliet.

 

Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 14 oktober 2021 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving via telefoon 14 0166.

 

Herstelbesluit Kerkgebouw Grindweg Tholen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen hebben naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 28 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:910) een herstelbesluit genomen.

 

Herstelbesluit

Met het besluit d.d. 11 oktober 2021 wordt een gebrek hersteld in de omgevingsvergunning d.d. 5 februari 2019 voor het bouwen van een kerkgebouw op het perceel Grindweg 49a te Tholen. Het gebrek houdt in dat het geluidvoorschrift dat aan de omgevingsvergunning is verbonden, geen duidelijkheid biedt over de geluidnormen waaraan de vergunninghouder moet voldoen als er in de toekomst een luidklok wordt aangebracht. Het voorschrift is daarmee in strijd met de rechtszekerheid. Ter voldoening aan de tussenuitspraak is het bestreden geluidvoorschrift vervangen door een nieuw voorschrift waarin gesteld wordt dat voldaan moet worden aan de geluidgrenswaarden van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. In dit artikel zijn normen opgenomen waaruit blijkt wanneer naar in brede kring aanvaarde maatstaven gesproken kan worden van geluidsoverlast. Door het geluid tot deze normen te begrenzen blijft een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden gegarandeerd.

 

Inzage

Het herstelbesluit ligt tot en met 23 november 2021 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

 

Beroep

Het herstelbesluit maakt op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 6:19, eerste lid) van rechtswege onderdeel uit van de lopende hoger beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Partijen in deze hoger beroepsprocedure die zich niet in het herstelbesluit kunnen vinden, hoeven daarom geen afzonderlijk beroep in te stellen.

 

Andere belanghebbenden kunnen tot en met 23 november 2021 beroep instellen tegen het herstelbesluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van het beroep heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Voor het instellen van beroep en het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Informatie over de hoogte van de griffierechten kunt u terugvinden op de website van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (www.raadvanstate.nl).