Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

  • Oud-Vossemeer - Hofstraat 15: het bouwen van een berging / carport (ontvangen op 22 juli 2020).
  • Scherpenisse - Hoge Markt 8: het gebruiken van de eerste en tweede verdieping van een pand  t.b.v. hotelfunctie (ontvangen op 20 juli 2020).
  • Sint-Annaland – Spinnaker 33 en 35: het bouwen van 2 woningen (ontvangen op 20 juli 2020).
  • Sint-Maartensdijk - Achter 't Bos 3: het kappen van een Trompetboom (ontvangen op 23 juli 2020).
  • Tholen – Contr’ Escarpe: het (tijdelijk) plaatsen van een pinbox (ontvangen op 20 juli 2020)
  • Tholen - Koningin Julianastraat 5a: het wijzigen van de voorgevel (ontvangen op 20 juli 2020).

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op woensdag 5 augustus om 9.00 uur. In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vergaderen de commissieleden via een digitale verbinding. In de vergadering worden aanvragen omgevingsvergunning en vooroverlegplannen behandeld. Indien het noodzakelijk is zal de commissie telefonisch contact opnemen met aanvragers voor een toelichting op een bouwplan. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering op te vragen bij het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon 14 0166).

  

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende  omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

  • Oud-Vossemeer - Raadhuisstraat 16: het verbouwen en uitbreiden van een woning (verzonden op 23 juli 2020).
  • Tholen - Luchtenburgseweg 5: het uitbreiden van een woning en het realiseren van een B&B (verzonden op 20 juli 2020).
  • Tholen - Kerkstraat 5: het realiseren van een B&B ruimte in een bestaand pand (verzonden op 23 juli 2020).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij het wijzigingsplan Zwarteweg 1, Tholen ongewijzigd hebben vastgesteld. Het plangebied ligt aan de Zwarteweg 1 in Tholen.

 

Aanleiding

Het agrarisch bedrijf aan de Zwarteweg 1 in Tholen is beëindigd. Omdat het bewonen van de gronden volgens het huidige bestemmingsplan 'Buitengebied Tholen' niet toegestaan is zonder agrarische bedrijfsvoering wordt de agrarische bestemming omgezet naar een woonbestemming.

 

Zienswijzen

Tegen het ontwerpwijzigingsplan werden geen zienswijzen ingediend.

 

Inzage

Het besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 31 juli 2020 tot en met 11 september 2020, dus gedurende 6 weken ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.WPZwarteweg1TLN-VG01

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp(besluit). Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging.

 

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het collegebesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.