Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning


Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:


  • Sint-Maartensdijk – Westvest 2: het uitbreiden van een kerk (ontvangen op 19 maart 2020).
  • Stavenisse – Keetenweg 12: het realiseren van een carport (ontvangen op 17 maart 2020).

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

  • Oud-Vossemeer – Zeedijk 7: het aanleggen van een paddock voor paarden (verzonden op 16 maart 2020).
  • Sint-Annaland – volkstuin achter Julianastraat 12: het bouwen van een schuurtje (verzonden op 18 maart 2020).
  • Sint-Annaland – Nieuwlandseweg 234: het bouwen van een recreatiewoning (verzonden op 16 maart 2020).
  • Stavenisse – Buurtweg 2: het herbouwen van een woning (verzonden op 17 maart 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  

KENNISGEVING

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor de inrichting gelegen aan:

 

  • Spuistraat 1 te Sint-Annaland;
  • Marconiweg 3 te Tholen.

Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van  27 maart 2020 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving via telefoon 14 0166.

 

KENNISGEVING

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor een inrichting gelegen aan de Hartogsweg 4 te Scherpenisse.

De melding ligt met ingang van 27 maart  2020 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de RUD Zeeland, telefoonnummer 06 51205993.

 

KENNISGEVING

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor een inrichting gelegen aan de Stevinweg 25 te Tholen.

De melding ligt met ingang van 27 maart  2020 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de RUD Zeeland, telefoonnummer 06 51202869.

  

KENNISGEVING

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Gemaalweg, Tholen. Het plangebied betreft de percelen 1313, 1324, 1674, 1768 en 1897 aan de Gemaalweg te Tholen en de Platteweg 34 in Scherpenisse.

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel het bouwen van één woning op het perceel 1897 aan de Gemaalweg te Tholen planologisch mogelijk te maken door het verplaatsen van een bouwrecht van het perceel aan de Platteweg 34 in Scherpenisse. Voor de percelen 1313 en 1324 wordt een fout in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Tholen gerectificeerd.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 27 maart 2020 tot en met 8 mei 2020, gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

 

U kunt de stukken online inzien via www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.bpgemaalwegTHL.OW01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen.

 

Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving.