Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Sint-Annaland  –  Havenplein 2a: het verkleinen en verplaatsen van een bestaand praathuisje (ontvangen op 13 maart 2020).
  • Sint-Maartensdijk  –  Oostvest 44: het bouwen van een schuur (ontvangen op 10 maart 2020).
  • Tholen  –  Markt 24: het vernieuwen van gevelkozijnen op binnenplaats van de woning (ontvangen op 12 maart 2020).
  • Tholen  –  Watermolen 2: het wijzigen van de voorgevel garage (ontvangen op 10 maart 2020).
  • Tholen  –  Markt 9: het aanpassen van de voorgevel (ontvangen op 10 maart 2020).

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

  • Scherpenisse  –  Hoge Markt 1: het wijzigen van de voorgevel (verzonden op 12 maart 2020).
  • Sint-Annaland  –  Veilingweg 7: het renoveren van de voorgevel (verzonden op 11 maart 2020).
  • Sint-Maartensdijk  –  Oudelandseweg 3: het plaatsen van zonnepanelen (veldopstelling) (verzonden op 12 maart 2020).
  • Stavenisse – Bos 24 t/m 28: het bouwen van 3 woningen (verzonden op 10 maart 2020).
  • Tholen  –  Ceresweg: het plaatsen van een camerasysteem t.b.v. een zonnepark (verzonden op 12 maart 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.