Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

 • Oud-Vossemeer – Veerstraat 25a: het gebruiken van een bedrijfsperceel met loods t.b.v. bijgebouw en achtererf bij woning (ontvangen op 2 maart 2020).
 • Sint Philipsland – Achterstraat 31: het renoveren van de kap van een kerkgebouw (ontvangen op 3 maart 2020).
 • Sint-Annaland – Havenweg 1 t/m 93 (oneven): het bouwen van een woonzorgcomplex (brandveilig gebruik) (ontvangen op 3 maart 2020).
 • Sint-Maartensdijk – Haven 13: het renoveren van een dak (ontvangen op 4 maart 2020).
 • Sint-Maartensdijk – Lageweg 1: het bouwen van een loods (ontvangen op 2 maart 2020).
 • Tholen – Burgemeester Van Stapelestraat: het bouwen van een woning (ontvangen op 3 maart 2020).


Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon 140166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor: 

 • Tholen – Kaaij 2: het realiseren van een hotel (brandveilig gebruik) 


De ontwerpbeschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 maart 2020 tot en met 23 april 2020 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen. Zie voor adres en openingstijden het colofon.  


Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. De ingebrachte zienswijzen worden mede ter inzage gelegd.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

 • Sint-Annaland –  Spuistraat 1: het wijzigen van de gevelreclame  (verzonden op 3 maart 2020).
 • Sint-Maartensdijk –  Lageweg 9: het bouwen van een loods (verzonden op 3 maart 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

 • Poortvliet – Pelleweg 1: het wijzigen van de bedrijfsvoering van een mestdistributiebedrijf (revisie) incl. het realiseren van 5 mestsilo's

 

De beschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 maart 2020 tot en met 24 april 2020 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 

 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
 • Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het beroepschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het beroepschrift zijn voorzien van uw naam en adres en een omschrijving omvatten van het besluit waartegen uw beroep is gericht. Zo mogelijk dient u een afschrift van het besluit waarop uw beroepschrift betrekking heeft mee te zenden. Tenslotte dient het beroepschrift gemotiveerd te zijn.

 

Degene die tegen een beschikking beroep heeft ingediend, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://lo-ket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor de inrichting gelegen aan  de Pilootweg 9 te Stavenisse.

 

Bovengenoemde melding ligt met ingang van  13 maart 2020 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving via telefoon 14 0166.

 

BEKENDMAKING 

Verleende ontheffing van de geluidsvoorschriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 12-dagenregeling voor:  

 • Café De Hoop, Ring 11, Oud-Vossemeer.  Betreft: het wielerbal op zaterdag 14 maart 2020 van 18:00 tot 02:00 uur. Voor het ten gehore brengen van versterkte muziek, sterker dan achtergrondmuziek.
 • V.V. N.O.A.D. '67,  Zijpestraat 13a, Sint Philipsland. Betreft: Apres Ski fest op zaterdag 14 maart 2020 van 19:00 tot 22:30 uur. Voor het gehore brengen van versterkte muziek, sterker dan achtergrondmuziek.