Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

  • Tholen – Watermolen 4: het uitbreiden van een woning en plaatsen duivenhok (ontvangen op 31 oktober 2018).
  • Tholen – Snelliusweg 9: het maken van een kantoorindeling in een bedrijfsgebouw (ontvangen op 29 oktober 2018).


Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

  • Scherpenisse – Hartogsweg 16: het bouwen van een woning (verzonden op 2 november 2018).
  • Sint Philipsland - Kwekerijweg 1: het herbouwen van een bedrijfsruimte(verzonden op 1 november 2018).
  • Sint-Annaland – Kromsteven 8: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning (verzonden op 29 oktober 2018).
  • Sint-Annaland – Tienhoven 18: het wijzigen van de gevels (verzonden op 1 november 2018).
  • Sint-Maartensdijk - Verbindingsweg 5: het uitbreiden van een loods (verzonden op 2 november 2018).
  • Tholen – Prinses Beatrixstraat 13: het bouwen van een aanbouw aan de woning (verzonden op 26 oktober 2018).
  • Tholen – Burgemeester Van Boeijenstraat 46: het plaatsen van een dakkapel (verzonden op 31 oktober 2018).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg – Stavenisse / Nieuweweg Poortvliet.

 

Plangebied

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. Het eerste deelgebied (A) ligt aan de Nieuweweg 4 te Poortvliet. Het tweede deelgebied (B) ligt aan de zuidzijde van de woonkern Stavenisse en heeft een adres aan de Kerkweg (kadastraal bekend als Sectie G, nr. 564 te Stavenisse).

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel een bouwrecht van het perceel aan de Nieuweweg 4 te Poortvliet (deelgebied A) te verplaatsen naar het perceel aan de Kerkweg (deelgebied B).

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 9 november 2018 tot en met 21 december 2018, dus gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

 

U kunt de stukken online inzien via www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.bpKerkwSTNieuwewPV-OW01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen.

Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving.