Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Poortvliet - Gaaswijck: het bouwen van een woning (ontvangen op 25 juli 2019)
  • Sint-Annaland - Kromsteven: het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning (ontvangen op 25 juli 2019)
  • Sint-Maartensdijk - Nijverheidsweg 15: het uitbreiden van een bedrijfspand (ontvangen op 19 juli 2019)
  • Tholen - Energieweg 5: het uitbreiden van een bedrijfspand (ontvangen op 22 juli 2019)
  • Tholen - Kaaij 6: het verlengen van een afvoerpijp (ontvangen op 4 juli 2019)

 

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert maandag 19 augustus 2019 vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon 140166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

  

Beschikkingen omgevingsvergunningen 

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

  • Tholen -  tussen Oudelandsedijk en Meanderlaan: het aanleggen van een natuurvriendelijke oever (verzonden op 23 juli 2019)
  • Tholen - Oudelandsestraat 43: het bouwen van een bijgebouw (verzonden op 22 juli 2019)


Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.