Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Tholen – Vrouwendijk 5: het uitbreiden van een schuur (legalisatie) (ontvangen op 31 januari 2019).
  • Tholen – Oesterdam 211, 221 en 237: het bouwen van 3 vrijstaande bergingen (ontvangen op 31 januari 2019).
  • Tholen – nabij Waterrijk Oesterdam: het aanleggen van 3 vogeleilanden (ontvangen op 30 januari 2019).


Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

  • Poortvliet – Strijensepad 1: het bouwen van een woning (verzonden op 1 februari 2019).
  • Scherpenisse -– Kerkstraat 26: het bouwen van een bijgebouw (verzonden op 29 januari 2019).
  • Scherpenisse – Scaldisstraat 12: het plaatsen van een dakkapel (verzonden op 28 januari 2019).
  • Tholen – Molenvlietsedijk 8: het vergroten van een garage-berging (verzonden op 30 januari 2019).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid ).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

BEKENDMAKING BESTEMMINGSPLAN MASTERPLAN THOLEN  

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Masterplan Tholen ongewijzigd heeft vastgesteld. Bestemmingsplan Masterplan Tholen. Plangebied: percelen van sport- en onderwijsvoorzieningen rondom de Zoekweg in Tholen alsmede omliggende percelen. Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkelingen uit het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Tholen, onderdeel Sport & Onderwijs, mogelijk te maken alsmede de ontwikkeling van fase 1 van het woongebied Molenvlietsedijk. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Inzage

Het besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 8 februari 2019 tot en met 21 maart 2019, dus gedurende 6 weken ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.bpmasterplanTHL‐VG01.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp(besluit). Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging.

 

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het raadsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.