Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Sint-Annaland – Spastraat: het bouwen van een loods (ontvangen op 30 maart 2018).
  • Sint-Annaland – Weststraat 17: het verbouwen van een woning (ontvangen op 5 april 2018).
  • Sint-Annaland – Voorstraat 38: het wijzigen van de achtergevel (kleurwijziging kozijnen) (ontvangen op 27 maart 2018).
  • Sint-Annaland – Spuistraat / Havenweg: het verplaatsen van een pinbox (ontvangen op 27 maart 2018).
  • Stavenisse – Buurtweg 18: het bouwen van een loods (ontvangen op 4 april 2018).

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 140166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:

 

  • Tholen - Veerweg 5: het bouwen van een loods

 

De ontwerpbeschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 april 2018 tot en met 24 mei 2018 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen. Zie voor adres en openingstijden het colofon. De stukken zijn ook te raadplegen via de website www.overheid.nl.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. De ingebrachte zienswijzen worden mede ter inzage gelegd.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

 Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

  • Tholen – Burgemeester van Berchemstraat 13: het renoveren van het dak (verzonden op 5 april 2018).
  • Tholen – Ceresweg: het gewijzigd uitvoeren van de draagconstructie van een zonnepark (verzonden op 3 april 2018).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


ONTWERP BESTEMMINGSPLAN PELLEWEG 1 POORTVLIET

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan: Bestemmingsplan: Pelleweg 1 Poortvliet. Het plangebied is het perceel Pelleweg 1 te Poortvliet.

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel het verplaatsen van het agrarische bouwvlak van Provincialeweg 11a/b Sint-Maartensdijk naar Pelleweg 1 Poortvliet en het verwijderen van de mestopslag aan de Boneputteweg, mogelijk te maken.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 april 2018 tot en met 24 mei 2018, dus gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

 

U kunt de stukken online inzien via www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.bpPelleweg1OVM-OW01.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen.

Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving.