Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO) 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Poortvliet – Pelleweg 1: het wijzigen van de bedrijfsvoering van een mestdistributiebedrijf (revisie) incl. het realiseren van 5 mestsilo's (ontvangen op 21 augustus 2019).
  • Poortvliet – Schoolstraat 3: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het bouwen van een woning (ontvangen op 26 augustus 2019).

     Tholen – perceel achter Gemaalweg 1: het ophogen van een perceel grond (ontvangen op 23 augustus 2019).

  • Tholen – Zoekweg 3: het plaatsen van 2 baniermasten (ontvangen op 28 augustus 2019).
  • Tholen – Kotterstraat 45: het vergroten van een woning (ontvangen op 26 augustus 2019).

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert maandag 9 september 2019 vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

  • Poortvliet – Gaaswijck 20: het bouwen van een woning (verzonden op 27 augustus 2019).
  • Poortvliet – Gaaswijck 4: het bouwen van een woning (verzonden op 28 augustus 2019).
  • Sint-Annaland – Kromsteven 46 en 48: het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning (verzonden op 27 augustus 2019).
  • Tholen – Jan van Bloisstraat 12: het uitbreiden van een woning (verzonden op 28 augustus 2019).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  

Ingetrokken omgevingsvergunning/omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning/omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

 

  • Tholen – Oudelandsestraat 43: het vernieuwen van een houten berging (verleend op 18 augustus 2009) (besluit verzonden op 28 augustus 2019).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot intrekking van de vergunning is verzonden aan de vergunninghouder bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen.

Degene die tegen het besluit tot intrekking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Vroonstede - Sint-Annaland. Het plangebied betreft de Kromsteven en Zeilkast te Sint-Annaland.

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel de planologische flexibiliteit van het bestemmingsplan te vergroten, zodat beter ingesprongen kan worden op individuele omgevingsvergunningsaanvragen én de marktpositie van de nog uit te geven kavels te vergroten door een breder spectrum aan woningtypologieën toe te staan. Er worden enkel eengezinswoningen toegestaan. Het aantal woningen zal niet toenemen.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 6 september 2019 tot en met 18 oktober 2019, dus gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

 

U kunt de stukken online inzien via www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.BPVroonstedeANL-OW01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen.

Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving.