Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

   
 • Poortvliet - Onder de Zeedijk 2a: het plaatsen van een tijdelijke stacaravan (ontvangen op 28 september 2018).
 • Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 54: het bouwen van een recreatiewoning en een berging (ontvangen op 24 september 2018).
 • Sint-Maartensdijk - Noordpoort 2: het starten van een ijssalon (ontvangen op 4 oktober 2018).
 • Stavenisse - Bos 17: het wijzigen van de voorgevel (ontvangen op 2 oktober 2018).
 • Stavenisse – Poststraat : het bouwen van een woning (ontvangen op 2 oktober 2018).

  

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon 140166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

  

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

 • Oud-Vossemeer - Hofstraat 21: het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde van de kerk (verzonden op 1 oktober 2018).
 • Scherpenisse - Langeweg 50: het verhogen van de dakconstructie en plaatsen dakkapellen (verzonden op 2 oktober 2018).
 • Sint-Annaland – Kromsteven 19 : het bouwen van een woning (verzonden op 1 oktober 2018).
 • Sint-Maartensdijk - Haven 11 t/m 11c en 11 G01 t/m 11 G07: het verbouwen van een kantoorpand t.b.v. 4 appartementen en het bouwen van 7 garageboxen (verzonden op 1 oktober 2018).
 • Tholen - Mossellaan 43: het plaatsen van een dakopbouw (verzonden op 3 oktober 2018).

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

   
 • Sint Philipsland - Langeweg 66: het kappen van een eik (verzonden op 5 oktober 2018).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid). Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.