Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

 • Oud-Vossemeer – Langeweg 4: het plaatsen van een tijdelijke huisvesting voor seizoenarbeiders (ontvangen op 4 juli 2019).
 • Poortvliet – Gaaswijck: het bouwen van een woning (ontvangen op 3 juli 2019).
 • Sint-Annaland – Hoenderweg 2: het wijzigen van de gevel (ontvangen op 3 juli 2019).
 • Tholen – Jan van Bloisstraat 12: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 4 juli 2019).
 • Tholen – Contr' Escarpe 1: het wijzigen van de gevel (ontvangen op 1 juli 2019).
 • Tholen – Marconiweg: het bouwen van een bedrijfspand (ontvangen op 28 juni 2019).

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 • Poortvliet - Bram Groenewegeweg 2: het aanbrengen van een ondergrondse buis t.b.v. aanvoer zoetwater (verzonden op 28 juni 2019).
 • Sint-Annaland - Ring 36: het uitbreiden van een woning (verzonden op 5 juli 2019).
 • Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 4: het plaatsen van een overkapping (verzonden op 5 juli 2019).
 • Sint-Annaland - Koelhuisdreef 2 en 4: het wijzigen van het gebruik (verzonden op 3 juli 2019).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden via de site van Rijksoverheid.

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor de inrichtingen gelegen aan: 

 • Sluisweg 18 te Sint Philipsland;
 • Nieuweweg 3 te Poortvliet.


Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van  12 juli 2019 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de RUD Zeeland, telefoonnummer 06 51205993.