Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

 • Oud-Vossemeer - Klaverveld: het bouwen van een stallingsruimte (ontvangen op 9 mei 2019).
 • Sint Philipsland - buitendijks schor (nabij Sluisweg 20): natuurherstel rumoirtschor (ontvangen op 5 juni 2019).
 • Sint Philipsland - Stationsstraat 2 t/m 16: het bouwen van 8 woningen (ontvangen op 7 mei 2019).
 • Sint-Annaland - Zoetwaterweg: het bouwen van een woning (ontvangen op 26 april 2019).
 • Tholen - Marconiweg: het bouwen van een bedrijfspand (ontvangen op 6 juni 2019).
 • Tholen - Oudelandsestraat 43: het bouwen van een bijgebouw (ontvangen op 28 mei 2019).

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 140166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

 • Oud-Vossemeer - Klaverveld 1: het aanbrengen van gevelbekleding tegen topgevel bedrijfsgebouw (verzonden op 3 juni 2019).
 • Oud-Vossemeer - Hollaereweg 15: het vergroten van een woning (verzonden op 7 juni 2019).
 • Sint Philipsland - Karreveld 14: het plaatsen van een tuinhuis (verzonden op 5 juni 2019).
 • Sint-Maartensdijk - tussen de Gemaalweg en de Tweede Dijk: het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (verzonden op 3 juni 2019).
 • Tholen - Hoogstraat 16: het verbouwen van een winkelpand tot woning (verzonden op 29 mei 2019).
 • Tholen - Snelliusweg 11: het maken van een kantoorindeling in een bedrijfsgebouw (verzonden op 6 juni 2019).
 • Tholen - Regentessestraat 51: het stucadoren van de zijgevel (verzonden op 8 mei 2019).
 • Tholen - Oudelandsedijk 7: het aanleggen van een buitenbak voor paarden (verzonden op 5 juni 2019).
 • Tholen - Oesterdam 3: het aanbrengen van damwanden t.b.v. insteekhavens (verzonden op 6 juni 2019).
 • Tholen - Dilt 30: het plaatsen van een kozijn in de zijgevel (verzonden op 5 juni 2019).
 • Tholen - Oudelandsedijk 6: het realiseren van een huiskamer restaurantje

(verzonden op 3 juni 2019).

 • Tholen - Snelliusweg 1, 3, 5, 7 - Lorentzweg 4: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

(verzonden op 29 mei 2019).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij hebben besloten om de beslistermijn van de volgende aanvraag/aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen met een termijn van maximaal zes weken voor het bouwen van een een berging, Raadhuisstraat 13, Oud-Vossemeer.