Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 • Sint-Annaland - Hoenderweg 2: het kappen van een boom (ontvangen op 1 augustus 2017);
 • Sint-Maartensdijk - Sportlaan 2c: het verbouwen van het clubgebouw tennisvereniging (ontvangen op 1 augustus 2017).

 

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert maandag 14 augustus 2017 vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon 140166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

  

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 • Poortvliet – achter Burgemeester van Doornstraat 8: het kappen van 1 meidoorn (verzonden op 3 augustus 2017);
 • Poortvliet – Deestraat (langs parkeerterrein sportpark): het kappen van 6 wilgen (verzonden op 3 augustus 2017);
 • Poortvliet – naast Burgemeet 1: het kappen van 1 sierpeer (verzonden op 3 augustus 2017);
 • Scherpenisse – Wulpdal 58 en 59: het bouwen van 2 recreatiewoningen (modelwoningen) (verzonden op 3 augustus 2017);
 • Sint Philipsland – naast Schelpkreekstraat 5: het kappen van 2 iepen (verzonden op 3 augustus 2017);
 • Sint-Annaland - Oude Zeedijk 8: het bouwen van een schuur (verzonden op 3 augustus 2017);
 • Sint-Annaland – naast Tienhoven 33: het kappen van 1 lijsterbes (verzonden op 3 augustus 2017);
 • Sint-Maartensdijk – Verbindingsweg 6: het bouwen van een loods (verzonden op 4 augustus 2017);
 • Sint-Maartensdijk – op sportpark Haestinge: het kappen van 59 populieren (verzonden op 3 augustus 2017);
 • Sint-Maartensdijk – naast Achter ’t Bos 14: het kappen van 4 robinia’s (verzonden op 3 augustus 2017);
 • Tholen - Stevinweg 8: het bouwen van een bedrijfsgebouw (verzonden op 4 augustus 2017).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl.

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.