Ga naar de content van deze pagina.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

 • Oud-Vossemeer – Gankelweg 1: het gebruiken van een schuur t.b.v. vergader- en trainingsruimte (ontvangen op 15 januari 2018).
 • Poortvliet – Molenstraat 22: het verbouwen van een woning (ontvangen op 17 januari 2018).
 • Poortvliet – Stoofstraat 58: het wijzigen van de voorgevel (ontvangen op 16 januari 2018).
 • Sint-Annaland – ter hoogte van kruispunt Oude Zeedijk / Koelhuisweg: het kappen van 1 linde (ontvangen op 12 januari 2018).
 • Tholen – Ambachtsweg 11: het uitbreiden van een bedrijfspand (ontvangen op 16 januari 2018).

 

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

 • Poortvliet – Paasdijkweg 37: het plaatsen van een dakkapel (verzonden op 18 januari 2018).
 • Sint-Maartensdijk – Henri Dunantstraat 1 t/m 19 (oneven) en 2 t/m 14 (even): het bouwen van 17 woningen (verzonden op 19 januari 2018).
 • Sint-Maartensdijk – Koningin Julianastraat 7: het uitbreiden van een woning (verzonden op 17 januari 2018).
 • Tholen – Garnalenstraat 10: het plaatsen van een dakopbouw (verzonden op 19 januari 2018).
 • Tholen – Grindweg (ter hoogte van 39 t/m 49): het kappen van 10 bomen (verzonden op 17 januari 2018).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening, het wijzigingsplan Noormansweg 3 Poortvliet heeft vastgesteld.

 

Plangebied 

Het plangebied ligt aan de Noormansweg 3 in Poortvliet.

 

Aanleiding 

Dit wijzigingsplan heeft tot doel het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van dierenwelzijn.

 

Inzage

Het wijzigingsplan ligt van 26 januari 2018 tot en met 8 maart 2018, dus gedurende zes weken ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen. 

U kunt het ontwerpwijzigingsplan online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.wpNoormansweg3-VG01.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit van het college bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 AE 's-Gravenhage.

  

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:

 

 • Geuze Metaalconserveren B.V., Nijverheidsweg 15 te Sint-Maartensdijk.

 

Bovengenoemde melding ligt met ingang van 26 januari 2018 gedurende vier weken ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de RUD Zeeland, telefoonnummer 0115-745100.