Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 • Poortvliet  –  Sluisweg 1: het plaatsen van een tijdelijke woonruimte (ontvangen op 5 juni 2018).
 • Poortvliet  –  Kalfdamseweg 1: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 25 mei 2018).
 • Sint Philipsland  –  Sluisweg 8: het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen op 31 mei 2018).
 • Sint-Maartensdijk  –  Verbindingsweg: het  bouwen van een loods (ontvangen op 6 juni 2018).
 • Sint-Maartensdijk  –  Molendijk 26: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 5 juni 2018).
 • Tholen  –  Luchtenburgseweg: het bouwen van een woning (ontvangen op 7 juni 2018).
 • Tholen – ter hoogte van Touwslagersdreef 85: het kappen van 1 els (ontvangen op 7 juni 2018).
 • Tholen  –   Koningin Julianastraat: het kappen van 4 vleugelnoten (ontvangen op 7 juni 2018).
 • Tholen  –  Zoekweg 4: het verplanten van een boom (ontvangen op 6 juni 2018).


Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon 140166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikking omgevingsvergunning

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

  • Poortvliet - Schapenweg 13: het bouwen van een loods

  (verzonden op 4 juni 2018).

   

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140166.

   

  Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

   

  Bezwaar en beroep

  Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

  Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

   

  Beschikking omgevingsvergunning

  Uitgebreide voorbereidingsprocedure

   

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

  • Tholen - Veerweg 5: het bouwen van een loods

   

  De beschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juni 2018 tot en met 26 juli 2018 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen. Zie voor adres en openingstijden het colofon. De stukken zijn ook te raadplegen via de website www.overheid.nl > gemeenteblad > gemeente Tholen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

   

  Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
  • Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

  Het beroepschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het beroepschrift zijn voorzien van uw naam en adres en een omschrijving omvatten van het besluit waartegen uw beroep is gericht. Zo mogelijk dient u een afschrift van het besluit waarop uw beroepschrift betrekking heeft mee te zenden. Tenslotte dient het beroepschrift gemotiveerd te zijn.

   

  Degene die tegen een beschikking beroep heeft ingediend, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

   

  Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://lo-ket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.