Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 


Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

  • Oud-Vossemeer – Hiksedijk 14: het verbouwen en vergroten van een woning (ontvangen op 2 oktober 2019).
  • Sint-Annaland – Tuinstraat 39a: het uitbreiden van een verenigingsgebouw (ontvangen op 2 oktober 2019).
  • Stavenisse – Poststraat: het bouwen van een woning met garage (ontvangen op 2 oktober 2019).
  • Tholen – Oesterdam 257, 259, 261 en 269: het bouwen van 4 recreatiewoningen (ontvangen op 3 oktober 2019).
  • Tholen – Oesterdam 273, 277, 279 en 281: het bouwen van 4 recreatiewoningen (ontvangen op 3 oktober 2019).
  • Tholen – Kaaij 6: het plaatsen van een ontgeurkast (ontvangen op 1 oktober 2019).

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

  

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

  • Sint-Maartensdijk – Rädda Barnenstraat 7: het bouwen van een medisch centrum (verzonden op 1 oktober 2019).
  • Tholen – Zoekweg 3: het plaatsen van 2 baniermasten (verzonden op 1 oktober 2019).
  • Tholen – Kerkstraat 21: het aanbrengen van zonnepanelen (verzonden op 2 oktober 2019).
  • Tholen – Burgemeester Van Stapelestraat 26: het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden op 30 september 2019).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan Kotterstraat 61,  Tholen. Het plangebied betreft de voormalige supermarktlocatie op het perceel aan de Kotterstraat 61 te Tholen.

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel de herontwikkeling van de locatie aan de Kotterstraat 61 te Tholen mogelijk te maken. De herontwikkeling bestaat uit  woningbouw.

 

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 11 oktober 2019 tot en met 22 november 2019, dus gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

 

U kunt de stukken online inzien op www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.bpKotterstrTLN-VO01.

 

Inspraak

Iedereen die in de gemeente een belang heeft kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.