Ga naar de content van deze pagina.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

  • Stavenisse – Dokter Zoetemanstraat: het bouwen van een woning (ontvangen op 29 december 2017)
  • Tholen – Oesterdam: het bouwen van een recreatiewoning (ontvangen op 4 januari 2018)
  • Tholen – Slabbecoornweg 55: het uitbreiden van een bedrijfspand (ontvangen op 4 januari 2018)

 

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon nummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning / omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

  • Poortvliet – Pelleweg 3: het bouwen van een watersilo (verzonden op 3 januari 2018)
  • Poortvliet – ter hoogte van achterzijde Burgemeet 31, 33, 35 en 61: het kappen van 6 haagbeuken (verzonden op 4 januari 2018)
  • Sint-Maartensdijk – Verbindingsweg 2: het bouwen van een loods en het uitbreiden van een bestaande loods (verzonden op 3 januari 2018)
  • Tholen – Burgemeester Van Boeijenstraat 14: het bouwen van een woning (verzonden op 3 januari 2018)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan: Woningbouw Deestraat, Poortvliet.  Het plangebied is gelegen ten noorden van de Deestraat, tussen de  Burgemeet en Sportvelden te Poortvliet.

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van woningbouw mogelijk te maken op de locatie ten noorden van de Deestraat in Poortvliet. Het plan voorziet in de realisatie van 37 woningen met bijbehorende infrastructuur en groen.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 januari 2018 tot en met 22 februari 2018, dus gedurende zes weken ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.  U kunt het ontwerpbestemmingsplan online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.bpDeestraatPVI-OW01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen.

Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving.