Ga naar de content van deze pagina.

In verband met de maatregelen ter bestrijding van de coronavirusuitbraak gaan de geplande vergaderingen van de commissie Ruimte op 6 april en de gecombineerde vergadering van de commissies Samenleving en Bestuurszaken op 8 april niet door.


Ten aanzien van een aantal onderwerpen is het noodzakelijk dat besluitvorming tijdig plaatsvindt. De commissieleden zal gevraagd worden over die onderwerpen digitaal van gedachten te wisselen, waarna de gemeenteraad, binnen de wettelijke mogelijkheden en de ruimte die de geldende noodvoorschriften  geven, daarover op 16 april 2020 zal besluiten .

Onderwerpen die aan de orde zullen komen:

  • Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet voor het project Brede School Tholen;
  • Het voorstel inzake de bevindingen van de rechtmatigheidscontrole 2019;
  • Het voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit Huisvesting Internationale Werknemers
  • Voorstel over de uitbreiding van het bedrijventerrein te Sint Philipsland;
  • Voorstel tot wijziging van de tekst van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio;
  • Voorstel tot vaststelling van de Klachtenverordening gemeente Tholen 2020;
  • Het voorstel tot herziening van de grondexploitaties 2020.


De stukken, behorende bij deze agendapunten treft u aan bij de inmiddels op de website, www.tholen.nl,  gepubliceerde agenda’s voor de commissies.


Indien u over een stuk uw mening wil geven (inspraak) of  een niet geagendeerd onderwerp onder de aandacht van de commissie wil brengen kunt u dit doen via een e-mail aan de griffier, te bereiken via  griffie@tholen.nl.