Ga naar de content van deze pagina.

Als uw paspoort of identiteitskaart gestolen of kwijtgeraakt is, legt u hiervan een ‘verklaring van vermissing’ af. Dit kan nu ook digitaal via de gemeentelijke website. Zo kunt u meteen na de ontdekking van de vermissing of diefstal de verklaring digitaal afleggen. De gemeente registreert het nummer van uw oude reisdocument in het basisregister reisdocumenten. Ook als u geen nieuw reisdocument wilt aanvragen (bijvoorbeeld als u uw identiteitskaart kwijt bent, maar uw paspoort nog heeft), kunt u een verklaring van vermissing afleggen. Door dit zo snel mogelijk te doen, kan identiteitsfraude voorkomen worden. Klik hier voor meer informatie.