Ga naar de content van deze pagina.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 • Scherpenisse – Weststraat 1: het renoveren en vergroten van een bijgebouw (ontvangen op 4 maart 2019).
 • Sint Philipsland – Sluisweg 8: het bouwen van een woning met bijgebouw (ontvangen op 5 maart 2019).
 • Sint-Annaland – Kerkeblokstraat 10: het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel (ontvangen op 6 maart 2019).
 • Sint-Maartensdijk – Provincialeweg 21: het bouwen van een garage/berging (ontvangen op 3 maart 2019).
 • Sint-Maartensdijk – ter hoogte van de Eerste Dijk: het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (ontvangen op 6 maart 2019).
 • Tholen – tussen Oudelandsedijk en Meanderlaan: het aanleggen van een natuurvriendelijke oever (ontvangen op 6 maart 2019).

 

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.

 

Beschikkingen omgevingsvergunningen

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 • Scherpenisse – Platteweg 13a: het bouwen van een berging/schuur (verzonden op 8 maart 2019).
 • Sint-Annaland – Hoenderweg 27: het uitbreiden/verbouwen van een woning (verzonden op 4 maart 2019).
 • Tholen – Contr' Escarpe 11: het verbouwen en vergroten van een bedrijfspand en bedrijfswoning + het realiseren van een lunchrestaurant (verzonden op 6 maart 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Bezwaar en beroep

Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en een beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u kunt downloaden van de site www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid).

Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij een melding ingevolge artikel 4, lid 3  van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V., Heinkenszandseweg 22 te “s-Heerenhoek voor de inzet van een mobiele puinbreekinstallatie op het werk aan de Paasdijkweg 1a te Poortvliet. De werkzaamheden vinden plaats gedurende 4 dagen van 07:00 uur tot 16:00 uur  in de periode van 25 maart 2019 tot en met 19 april 2019.

 

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Kerkweg Stavenisse - Nieuweweg Poortvliet ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Plangebied

Het plangebied is een perceel aan de Kerkweg te Stavenisse (kadastraal bekend Sectie G, nummer 564) en een perceel aan de Nieuweweg 4 te Poortvliet.

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel de verplaatsing van een woning (bouwrecht) mogelijk te maken van een perceel aan de Nieuweweg 4 te Poortvliet naar een perceel aan de Kerkweg te Stavenisse  (kadastraal bekend sectie G, nummer 564) teneinde hier een woning te kunnen bouwen.

 

Zienswijzen

Er werden geen zienswijzen ingediend.

 

Inzage

Het besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 15 maart 2019 tot en met 26 april 2019, dus gedurende 6 weken ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.bpKerkwSTNieuwewPV-VG01

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp(besluit). Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging.

 

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het raadsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.

 

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Woningverplaatsing Provincialeweg gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Plangebied

Het plangebied is perceel Provincialeweg 66 en een perceel ten noorden van Provincialeweg 56 te Sint-Maartensdijk (kadastraal bekend sectie K, nummer 751).

 

Aanleiding

Dit bestemmingsplan heeft tot doel de verplaatsing van een woning (bouwrecht) mogelijk te maken van het perceel aan de Provincialeweg 66 naar het perceel ten noorden van de Provincialeweg 56 te Sint-Maartensdijk (kadastraal bekend als sectie K, nummer 751) teneinde hier een woning te kunnen bouwen.

 

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze werd ontvankelijk en deels gegrond, deels ongegrond verklaard. Er werden naar aanleiding van deze zienswijze twee wijzigingen doorgevoerd aan de regels, waardoor het plan gewijzigd werd vastgesteld.

 

Wijzigingen

 1. In artikel 3.2 van de regels wordt onder punt ‘e’ de afstand vergroot van 26,50 naar 30,00 meter;
 2. Artikel 3.3.2. wordt geschrapt.

Inzage

Het besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 15 maart 2019 tot en met 26 april 2019, dus gedurende 6 weken ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.bpwonprovwegSMD-VG01

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het ontwerp(besluit);
 • een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp(besluit).
 • een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de door gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging.

 

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het raadsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.