Energietoeslag aanvragen

Informatie:

Let op! Alleen nog in juni kunt u een aanvraag voor energietoeslag indienen. Aanvragen is mogelijk tot en met 30 juni 2024.

Van veel producten en diensten zijn de prijzen de afgelopen jaren flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is er de energietoeslag. De hoogte van de energietoeslag is 1.300 euro.

U krijgt deze toeslag één keer per huishouden. Aanvragen is mogelijk tot en met 30 juni 2024. Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen of gebruik maken van de minimaregelingen kregen de energietoeslag automatisch uitbetaald begin december. Lees op deze pagina hoe u de toeslag kunt aanvragen.

Hoe werkt het?

U heeft recht op eenmalige energietoeslag 2023 als u op 1 december 2023:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • woont in de gemeente Tholen en staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • niet in aanmerking komt voor studiefinanciering;
 • niet verblijft in een verplegings- of verzorgingshuis of een instelling voor beschermd of begeleid wonen (tenzij u wel de energiekosten moet betalen);
 • een laag inkomen heeft.

Met een laag inkomen wordt een inkomen bedoeld dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. Die bijstandsnorm is afhankelijk van leeftijd en gezinssamenstelling.
Voor het inkomen wordt gekeken naar de maanden september, oktober en november 2023.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u in 2023 bent verhuisd naar gemeente Tholen en in de vorige gemeente al een energietoeslag hebt ontvangen.

Energietoeslag uitbetaald aan hoofdbewoner

De energietoeslag wordt uitbetaald per huishouden waarbij we uitgaan van de hoofdbewoner van de woning. Dat is de persoon van wie de naam op de huurovereenkomst met de verhuurder van de woning staat. Of de persoon die eigenaar is van de woning.

Inloggen met DigiD Eenmalig energietoeslag aanvragen

Hoeveel is 130 procent van de bijstandsnorm?

Leefvorm Tot pensioenleeftijd Vanaf pensioenleeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.581,81 € 1.764,96
Gehuwden/samenwonenden € 2.259,43 € 2.396,68
Dit zijn de normen per 1 juli 2023, netto bedragen, inclusief vakantietoeslag.

Wat moet ik doen?

U kunt vanaf 15 december via de bovenstaande blauw knop de aanvraag indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
Aanvragen kunt u indienen tot uiterlijk 1 juli 2024.

Zo vraagt u de energietoeslag 2023 aan:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee. Het gaat om:
  • een kopie van uw geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs), ook van een eventuele partner;
  • het laatste afschrift van uw bankrekening waarop u de energietoeslag wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien;
  • bewijsstukken waaruit uw netto inkomen over de maanden september, oktober en november 2023;
  • eventuele andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

Als u over het jaar 2022 ook een energietoeslag via de gemeente Tholen heeft ontvangen dan vragen wij u alleen om bewijsstukken van uw netto-inkomen over de genoemde maanden.

Let op! Aanvragen doet u via uw DigiD! Lever bij voorkeur uw bewijsstukken als pdf-bestand aan.

Veel gestelde vragen

De eenmalige energietoeslag is een bedrag van € 1.300,- netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. Het bedrag wordt per huishouden één keer uitbetaald aan de hoofdbewoner van het adres.

De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot en met 130 procent van de bijstandsnorm (sociaal minimium). Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

Leefvorm Tot pensioenleeftijd Vanaf pensioenleeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.581,61 € 1.764,98
Gehuwden/samenwonenden € 2.259,43 € 2.396,68
     

De toeslag is € 1.300.

 • Inwoners die de energietoeslag automatisch krijgen ontvangen eind november 2023 een brief van de gemeente. De toeslag wordt dan in de eerste helft van december betaald.
 • Voor inwoners die energietoeslag op aanvraag ontvangen vindt uitbetaling plaats binnen twee weken na de toekenning.    

Vanaf 15 december 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners in de gemeente Tholen met inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (sociaal minimum). Er wordt gekeken naar het inkomen van september, oktober en november 2023. Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

Dit zijn maandbedragen inclusief vakantiegeld
Leefvorm Tot pensioenleeftijd Vanaf pensioenleeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.581,81 € 1.764,96
Gehuwden/samenwonenden € 2.259,43 € 2.396,68

Zij die aan de voorwaarden voldoen en voor 1 december 2023 bij de gemeente bekend zijn met:

 • een bijstandsuitkering of
 • een uitkering IOAW, IOAZ of Bbz of
 • een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) via de SVB of
 • een collectieve zorgverzekering of
 • een individuele inkomenstoeslag of
 • een activeringsregeling volwassene of kind.

Bewoners van zorg-, revalidatie- en verpleeginstellingen en van instellingen voor beschermd of begeleid wonen kunnen worden uitgesloten van de energietoeslag, als de instelling voorziet in de energiekosten. Het kan voorkomen dat de kosten voor wonen inclusief energie en de kosten voor zorg zijn gescheiden en u als bewoner zelf de energiekosten moet betalen, direct of indirect (via de verhuurder, doorberekend). Als u als bewoner zelf voorziet in de energiekosten en dit uit een energiecontract, een specificatie van de servicekosten of van de huurcomponenten blijkt, kan er wel recht bestaan op de energietoeslag.

Uitgesloten voor het recht op energietoeslag zijn:

 • Jongeren tot 21 jaar
 • Studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering
 • Dak- en thuislozen
 • Inwoners die in een instelling verblijven en zelf geen energiekosten hebben

Nee. Als u in aanmerking komt voor studiefinanciering kunt u via DUO een aparte tegemoetkoming in de energiekosten van € 400,- ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl/energie

Vindt u het lastig om een aanvraag te doen? Neem dan contact op met de gemeente. Een voorzieningenconsulent kan u dan eventueel ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij u thuis of op het gemeentehuis. Zorgt u en uw eventuele partner er dan wel voor dat u DigiD, geldig identiteitsdocument en bewijsstukken bij zich heeft?

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.