Gesloten bodemwarmte-installatie melden

Informatie:

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Wilt u uw gebouw in de winter verwarmen en in de zomer koelen? Hiervoor kunt u een gesloten bodemwarmte-installatie aanleggen. Vaak is het voldoende dit te melden bij de gemeente.

Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Hiervoor installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet 'wisselaar' omdat u hiermee uw pand kunt opwarmen en afkoelen. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. In de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand dus juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater. Daarom heet dit een gesloten bodemenergiesysteem.

Wilt u samen met uw buren bodemwarmte gebruiken? Of wilt u bodemwarmte voor uw bedrijf gebruiken? Dan heeft u een grotere installatie nodig. Misschien heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

De voorwaarden voor het aanleggen van een bodemwarmte-installatie voor een woning zijn:

 • Alleen een erkend bedrijf mag het bodemenergiesysteem aanleggen en onderhouden.

Voor grotere systemen en voor bedrijfspanden gelden daarnaast ook nog de volgende voorwaarden:

 • Het ontwerp van het systeem is afgestemd op de aard en omvang van de behoefte aan warmte en kou.
 • De winning van warmte mag de werking van andere, al bestaande bodemenergiesystemen niet dwarszitten.
 • Binnen 5 jaar moet het systeem een moment bereiken waarop er geen warmte-overschot is. Zo'n moment moet elke 5 jaar een keer optreden. Er is dan een evenwicht tussen de opgenomen warmte en de afgegeven warmte.

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.  
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft. 
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 
 • U geeft onder andere door:
  • details over het bodemenergiesysteem
  • contactgegevens van degene die het systeem gaat installeren

U doet de melding minstens 4 weken voor u de installatie aanlegt.

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken. De totale procedure mag niet langer duren dan 3 maanden.

U kunt geen bezwaar of beroep instellen tegen een reactie van de gemeente op uw melding van een gesloten bodemwarmte-installatie.

U kunt wel bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.