Een evenement organiseren

De meeste evenementen zijn verboden. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor een evenement dat niet meer door mocht gaan vanwege corona. Er komt een nieuwe regeling voor evenementen van 1 januari 2022 tot en met september 2022. Meer informatie hierover volgt later op de website van het RvO. 

Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

Vergunning aanvragen of melding doen Vergunning aanvragen of melding doen Ontheffing art. 35 drank- en horecawet Ontheffing art. 35 drank- en horecawet Vooraankondiging evenement Vooraankondiging evenement

Organisatoren hebben evenementen aangemeld voor de evenementenkalender 2022. De kalenderdatum is slechts een akkoordverklaring voor de datum van het te organiseren evenement en is nadrukkelijk geen evenementenvergunning. De organisator van een evenement moet voor het organiseren van het evenement tijdig een volledige aanvraag evenementenvergunning indienen bij de gemeente.

Bekijk de lijst met aangemelde evenementen 2022 (pdf, 145 KB)

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wanneer u een evenement organiseert, meldt u dit bij de gemeente of u vraagt een vergunning aan. Dit is afhankelijk van de omvang van uw evenement. Dit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij een klein evenement volstaat een melding, bij een groot evenement vraagt u een vergunning aan.

Klein evenement

Een klein evenement is een evenement dat weinig overlast geeft voor bewoners en verkeer, bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. U dient een klein evenement te melden bij de gemeente en aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Groot evenement

Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven voor de omgeving en/of verkeer, bijvoorbeeld een braderie, carnavalsoptocht, kermis, concert of festival. Als niet voldaan wordt aan de voorwaarden van een klein evenement is sprake van een groot evenement en heeft u voor het organiseren van het evenement een evenementenvergunning nodig.

In verband met de coronamaatregelen is het proces voor het organiseren van een evenement tijdelijk aangepast:

 • Een aanvraag evenementenvergunning dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het evenement te zijn ingediend. Hierbij geldt dat alleen complete aanvragen in behandeling worden genomen.
 • Een melding klein evenement dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement te zijn ingediend.
 • U zorgt zelf voor een veilig verloop van het evenement en voor de naleving van de COVID-19 maatregelen.

Let op! Op het moment van indiening zijn evenementen niet toegestaan en zijn de regels waaronder een evenement mag worden gehouden nu nog niet bekend. De organisatie, deelnemers en bezoekers van het evenement dienen zich te houden aan de regels voor bestrijding van het COVID-19 virus die op de dag van het evenement van kracht zijn. De organisatie dient hiervoor de actuele berichtgeving van de rijksoverheid en veiligheidsregio te volgen.

Welke bijlagen moet u meesturen?

Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u in ieder geval een plattegrond van de evenementenlocatie (op schaal) en een draaiboek meesturen. Voor grotere evenementen wordt een veiligheidsplan, een verkeersplan en/of een calamiteitenplan gevraagd. Bij een complete vergunningaanvraag behoort ook een COVID-19 plan. Dit is een beschrijving welke maatregelen een organisator treft om de COVID-19 risico's tegen te gaan. Omdat de COVID-19 maatregelen aan verandering onderheving zijn, zou dit kunnen betekenen dat wij na indiening van uw aanvraag aanvullende gegevens bij u opvragen.

Andere vergunningen of toestemmingen?

Organiseert u een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt.

Mogelijk moet u ook een vergunning of ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden;
 • het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag;
 • het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf;
 • het tijdelijk schenken van alcohol;
 • het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd;
 • het maken van muziek of hard geluid op straat.

Met het doorlopen van het digitale formulier wordt u hierop gewezen.

Let op ! Wanneer u alcohol gaat schenken, moet u voor zowel een klein evenement als voor een groot evenement een tijdelijke ontheffing voor het schenken van alcohol aanvragen.

Een evenement melden is gratis. Voor het aanvragen van een evenementenvergunning betaalt u leges.

Neem contact op met de gemeente voordat u een vergunning aanvraagt voor een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft.

Heeft u vragen over de stukken die u moet aanleveren of andere vragen?

U kunt uw vragen e-mailen naar vergunningen@tholen.nl  of u neemt telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.