Ga naar de content van deze pagina.

Als gemeente willen wij de privacy van onze burgers waarborgen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens artikel 13 en 14 van deze verordening heeft de gemeente de plicht om betrokkenen te informeren over het verwerken van gegevens. Graag bieden wij inzicht hierin door ons register van verwerkingen openbaar te delen.


Artikel 30 van de AVG verplicht overheden om een register van verwerkingen op te stellen. De volgende informatie is te vinden in het Thoolse Register van verwerkingen:


Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Kolom:

Naam:

Toelichting:

1

Naam verwerking

De naam die binnen de gemeente wordt gebruikt voor de verwerking van de persoonsgegevens

2

Eindverantwoordelijke

De eindverantwoordelijke voor de verwerking

3

Verwerkingsdoeleinden

In deze kolom staat aangegeven waarom wij de persoonsgegevens nodig hebben

4

Rechtmatige grondslag

Hier staat aangegeven welk van de volgende rechtsgrondslagen wij hebben voor de verwerking:

  1. ‘de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

  2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;’

5

Uitleg

Afhankelijk van de opgegeven rechtsgrond wordt bijv. aangegeven welke wetgeving ten grondslag ligt.

6

Categorieën van Betrokkenen

Van wie de gegevens worden gevraagd en verwerkt

7

Categorieën van persoonsgegevens

Hier staat aangegeven welke soort gegevens er verwerkt worden, bijvoorbeeld NAW (naam, adres en woonplaats).

8

Bijzondere gegevens

De bijzondere persoonsgegevens worden opgesomd in deze kolom.

9

Categorieën van Ontvangers

In deze kolom staat aangegeven welke interne en externe partijen toegang hebben tot de gegevens.

10

Doorgifte aan derde land

Hier staat beschreven welke partijen buiten de Europese Unie toegang hebben tot de gegevens.

11

Bewaartermijn

Deze kolom laat zien hoe lang de gegevens bewaard mogen worden.

12

Soort

Gegevens kunnen handmatig of geautomatiseerd verwerkt worden.

13

Herkomst van een derde

Wanneer de gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld staat hier aangegeven waar de gegevens vandaan komen.