Planning voortgang omgevingsvisie gemeente Tholen

De concept omgevingsvisie lag van 20 maart tot en met 1 mei ter inzage. In die periode konden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een enquête invullen. Voor de enquête hebben 763 Tholenaren ingelogd. Daarvan vulden 512 personen de enquête volledig in, 81 inwoners gedeeltelijk en 170 inwoners hebben alleen ingelogd en niets ingevuld. Ook ontvingen wij 43 zienswijzen en veel overige reacties. Daar zijn we heel blij mee. De enquête, de ontvangen zienswijzen en de overige ontvangen reacties bevestigen dat de weg naar een definitieve omgevingsvisie sterk leeft in de Thoolse samenleving. 

Op basis van alle reacties en mede op verzoek van de gemeenteraad gaan wij de komende tijd een gedegen en weloverwogen proces doorlopen. Ons uitgangspunt hierbij is dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. 

Onze globale planning 

Mei/Juni

Het verzamelen, rubriceren en analyseren van alle ontvangen informatie die we ontvingen uit de eerste ronde van de concept omgevingsvisie die we op 1 mei hebben afgesloten. Met al deze informatie willen we mogelijke aanpassingsrichtingen gaan benoemen. 

Juli/Augustus/September

In deze periode organiseren wij diverse gesprekken met betrokkenen en belanghebbenden. Met die gesprekken willen we een nog duidelijker inzicht krijgen wat inwoners, ondernemers en organisaties daadwerkelijk vinden van de concept omgevingsvisie. Wij gaan hen daar actief bij betrekken. Waar liggen voor hen exact de accenten en waar moeten wij specifiek aandacht aan geven. Deze aanpak vinden wij nodig om tot een zo’n breed mogelijk gedragen omgevingsvisie te komen. 

Oktober

In oktober praten wij de gemeenteraad bij en geven wij terugkoppeling van de hiervoor aangegeven verdiepende gesprekken. Wij bespreken dan met de raad de vervolgstappen en mogelijke wijzigingen van het concept.

November/December

Deze maanden gebruiken wij om het concept van de omgevingsvisie aan te passen, waarbij we alle input betrekken die we van de samenleving en de gemeenteraad ontvingen. Dit leidt tot een nieuw ontwerp van de Omgevingsvisie, waarmee we een nieuw communicatie- en participatietraject gaan opzetten.